T'agradria publicitar-te en Fidelity Babià? Contacta'nsaqui

Condicions Generals i ús del Fidelity Babià

La utilització dels serveis o la contractació de productes a http://www.babiafidelity.cat suposen la acceptació dels següents Termes Generals d’Ús:

1. Acceptació i disponibilitat dels Termes Generals d’Ús

Mitjançant la acceptació del present contracte, vostè declara:

a. Que és una persona major d’edat i amb capacitat per a contractar.

b. Que ha llegit i accepta els presents Termes Generals d’Ús.

Aquests Termes Generals d’Ús, regulen la relació jurídica que emana dels processos de contractació realitzats entre els Usuaris-Clients de la pàgina Web ubicada a la url http://www.babiafidelity.cat propietat de Gestoria Fabià. Els Usuaris-Clients accepten els Termes Generals d’Ús des de l’instant que utilitzin, contractin o adquireixin qualsevol producte. Aquest document pot ser imprès i guardat pels Usuaris-Clients. Fidelity Babià posa a disposició d’aquests, un formulari de contacte per a que puguin plantejar qualsevol dubte sobre els Termes Generals d’Ús.

2. Normes aplicables

Els presents Termes Generals d’Ús, estan subjectes al disposat a la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació; al Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, que aprovà la Llei de Consumidors i Usuaris; al Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel que es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals; la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal; la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista; i a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

3. Modificació dels Termes Generals d’Ús

Gestoria Fabià podrà modificar els Termes Generals d’Ús notificant-ho als clients amb antelació suficient, amb el fi de millorar els serveis i productes oferts a través de Fidelity Babià. Mitjançant la modificació dels Termes Generals d’Ús exposats a la pàgina web de Fidelity Babià, s’entendrà per complert dit deure de notificació. En el cas de que Gestoria Babià consideri que tal modificació pot arribar a perjudicar a algun usuari, podrà comunicar-se-li per els altres mitjans electrònics que estimi convenients.

En tot cas, els termes generals d’ús aquí continguts tenen caràcter obligatori i vinculant; qualsevulla persona que no accepti aquests termes haurà d’abstenir-se d’utilitzar el portal i/o els serveis de Gestoria Babià.

Aquests Termes Generals d’Ús no creen cap contracte de societat, de mandat, de franquícia, o relació laboral entre Gestoria Babià i els clients.

4. Descripció dels serveis

Fidelity Babià és una ecommerce que diàriament ofereix a la seva pàgina web una gran varietat de productes amb descomptes molt interessants.

Els productes s’ofereixen durant un temps limitat, entre les 24h i fins diversos dies, no obstant, els vals de compra es poden consumir durant els mesos posteriors a la adquisició del producte, segons el que posi en el val de compra.

5. Suscripció

Per a rebre els productes que ofereix Fidelity Babià cal subscriure a les newsletters , facilitant el correu electrònic en què volen rebre .

Quan vulgui comprar un producte ha de prémer la icona del producte i se li demanarà el correu electrònic. Allà rebrà el val del producte per a bescanviar pel producte en l’establiment on fixi al val.

Per gaudir dels plans i productes adquirits cal seguir les instruccions que s'indiquen en l'apartat "Com utilitzar el val" del val de compra . En altres apartats del val de compra, a més, s'inclou informació útil com la data de caducitat , dates no disponibles i altres dades per tenir en compte. Per gaudir dels plans el comprador s'haurà de posar en contacte amb l'establiment, consultar la disponibilitat i acordar una data . Si el comprador no es presenta a la data acordada , el tiquet es donarà per consumit, no és possible la bescanvi , i en aquest cas el titular no tindrà dret al reintegrament de l'import abonat .

6. Devolucions

El titular del val de compra titindrà dret a sol·licitar la devolució en un termini no superior a 7 dies hàbils des de la recepció del bé objecte del contracte o des de la celebració d'aquest si l'objecte del contracte és la prestació de serveis i Fidelity Babià no li reintegrarà l'import abonat dins dels 30 dies següents a aquesta sol·licitud.

Les devolucions es faran des de l’establiment on es va comprar el producte.

7. Forma de pagament

El pagament del producte s’efectuarà entregant el val a l’establiment on s’ofereixi el producte i pagant el preu estipulat dins del termini que fixi el val. L’establiment li bescanviarà el val i el preu estipulat pel producte fixat en el val.

8. Obligacions dels clients

És obligació del client comprador facilitar el seu correu electrònic a Fidelity Babià, per a poder disposar del val per a bescanviar a l’establiment on s’ofereixi dit producte.

Quan el client comprador escriu al correu electrònic perquè es limita enviï el val del producte accepta les especificacions i característiques del bé, producte o servei ofert. Igualment, que queda obligat per les condicions de venda incloses en la descripció del bé, producte o servei en la mesura que aquestes no infringeixin les lleis o els Termes Generals d'Ús i altres polítiques de Fidelity Babià.

9. Prohibicions

Els clients de Fidelity Babià no podran confirmar via correu electrònic una compra quan no es tingui la certesa de que van a realitzar en realitat la compra, per mitjà de la cancel·lació corresponent; aquesta acció interromp el bon funcionament del Sistema i va en detriment dels beneficis per als restants clients.

11. Propietat Industrial i Intel·lectual

Los continguts subministrats per Fidelity Babià estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de Gestoria Babià o de les persones físiques o jurídiques que s’informi. Mitjançant la adquisició d’un producte o servei, Gestoria Babià no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se Gestoria Babià tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones dits continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més del contingut inclòs a Fidelity Babià, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzat per a la seva programació.

Gestoria Babià ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fons considerades com a fiables i, s’han pres mesures raonables per a assegurar-se de que la informació continguda sigui la correcta.

Gestoria Babià es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix responsabilitat alguna com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui portar a terme l’usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

En cap cas Gestoria Babià, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, empleats i, en general, el personal autoritzat seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directa o indirectament, de l’ús i/o difusió de la web o de la informació adquirida o accedida per o a través d’aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l’ús de la web, tant por connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocorre.

Aquesta web és propietat de. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevulla societat filial i/o dominada de Fidelity Babià, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa. Qualsevulla denominació, disseny i/o logotip , així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per Gestoria Babià, per les seves societats filials i / o dominades per tercers . Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari .

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de Gestoria Babià l'ús que l'usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona .

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir , transmetre , modificar o suprimir la informació , contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de Gestoria Babià.

12. Enllaços a altres llocs d’Internet

Les pàgines d’Internet de Fidelity Babià poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquesta pàgina web són propietat exclusiva de Gestoria Babià. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagetzamatge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Gestoria Babià..

Galetes

En compliment amb l’establert a l’article 22.2 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI) i en adecuació amb la Directiva Europea 2009/136/CE, Fidelity Babià li informa que utilitza galetes per a millorar la seva experiènciaia de navegació en la seva pàgina web, així com per a mostrar-li publicitat que és rellevant per a vostè. Si navega per la pàgina web de Fidelity Babià sense canviar la seva configuració, es considerarà que està disposat a rebre les galetes en aquesta pàgina web que se detallan a continuació. Les galetes són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten a una pàgina web reconèixer el navegador d’un usuari. La galeta no conté ni recopila informació.

L’usuari-client té la opció de no acceptar-les i impedir la generació de galetes, mitjançant la configuració del seu navegador per a bloquejar-les. No obstant, Gestoria Babià no es responsabilitza de que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

13. Responsabilitats

Fidelity Babià només posa a disposició dels clients un espai virtual que permet intermediar entre clients i proveïdor en la compravenda d’un bé, producte o servei. Gestoria Babià no és el propietari dels productes o serveis oferts, no té possessió d’aquells.

Fidelity Babià, dintre de les seves polítiques per a la admissió dels seus proveïdors, precisa de la integritat, honestedat, responsabilitat social i solidesa moral de cada un d’ells, com també de la qualitat dels seus productes i serveis.

14. Indemnització

Els Clients mantindran indemne a Gestoria Babià, a els seus directius, administradors, representants i empleats, per qualsevol reclam o demanda de tercers relacionats amb les activitats promogudes dins del Portal Web o per l'incompliment dels Termes Generals d'ús i les restants polítiques que s'entenen incorporades al present o per la violació de qualsevol llei o drets de tercers.

15. Nul·litat i ineficàcia de les Clàusules

Si qualsevulla clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals d'Ús fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals d'Usos en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

16. Notificacions

Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que hagin d'efectuar per les parts en relació amb els presents Termes Generals d'Ús, s'hauran de fer per escrit i s'entendrà que han estat degudament realitzades quan hagin estat lliurades en mà o trameses per correu ordinari al domicili de l'altra part o al correu electrònic d'aquesta, o bé a qualsevol altre domicili o correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l'altra.

17. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Els presents Termes Generals d’Ús es regiran i interpretaran d’acord amb l’Ordenament Jurídic d’Espanya.